Algemene voorwaarden

1. Toepassing Algemene Voorwaarden

Huidige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die door  KnopsPublishing, maatschappelijke zetel te Sint-Antioniusstraat 22, 2200 Antwerpen, ondernemingsnummer 0891.853.731, verder ‘KnopsPublishing’ genoemd, worden aangeboden.

De klant erkent kennis genomen te hebben van onderhavige Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden door het loutere feit met KnopsPublishing te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten.

Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op de Algemene Voorwaarden van de klant.

Afwijkingen van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn enkel mogelijk mits het bijzonder, voorafgaand en schriftelijke akkoord van KnopsPublishing daartoe. Zij sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

 

2. Offerte en overeenkomst

De door KnopsPublishing opgemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum vermeld op de offerte, daarna hebben ze louter informatieve waarde.

Alle prijzen zijn steeds exclusief btw (tenzij anders vermeld).

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Een overeenkomst tussen de klant en KnopsPublishing komt tot stand wanneer de klant een door KnopsPublishing opgemaakte offerte heeft aanvaard, door ondertekening of door bevestiging per mail.

Indien KnopsPublishing voor de levering van bepaalde diensten geen offerte aan de klant zou aanbieden, komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik dat KnopsPublishing de werkzaamheden op verzoek van de klant heeft aangevat.

De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

 

3. Leveringstermijn

Elke verbintenis die KnopsPublishing aangaat ten aanzien van de klant betreft een inspanningsverbintenis. De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en binden KnopsPublishing niet.

De klant zal tijdig zijn noodzakelijke en nuttige medewerking aan KnopsPublishing verlenen, hierin begrepen het tijdig aanleveren van het juiste en volledige bronmateriaal, teneinde KnopsPublishing toe te laten haar contractuele verplichtingen na te komen. Indien de klant in gebreke blijft, is KnopsPublishing gerechtigd om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat de klant evenwel ontslagen wordt van diens verplichtingen in het kader van de overeenkomst.

Een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of prijsvermindering en geeft de klant evenmin het recht de overeenkomst te beëindigen. KnopsPublishing is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten zolang de opdrachtgever niet aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

4. Facturatie en betaling

Bij het afsluiten van de overeenkomst dient de klant een voorschot te betalen van 25% van het totale factuurbedrag. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd.

In de overeenkomst kunnen specifieke deeltijdse opleveringsmomenten worden voorzien welke contractueel vastgelegd worden en waarbij de bij de overeenkomst bepaalde betalingsschijven voldaan dienen te worden alvorens aanvang genomen kan worden met verdere werken.

Een herziening van de prijs aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren is ten allen tijde mogelijk.

Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste 8 dagen na factuurdatum. Facturen worden electronisch aan de klant bezorgd maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden.

Elke betaling wordt aangerekend op de oudst vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de Algemene Voorwaarden.

Gebeurlijk protest tegen een factuur dient middels gemotiveerd aangetekend schrijven te worden overgemaakt binnen de 8 werkdagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Bij gebreke aan betaling bij verval van de factuur wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een nalatigheidsinterest van 12% per jaar, en een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250,00 EUR.

Van zodra één factuur onbetaald blijft op de vervaldag, worden onmiddellijk alle facturen opeisbaar, met inbegrip van deze waarvan de vervaldag nog niet is bereikt. Daarenboven houdt KnopsPublishing zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald en kan desgevallend, indien de betalingsachterstand meer dan 30 dagen aanhoudt, de overeenkomst onmiddellijk beëindigen zonder enige schadevergoeding aan de klant te zijn verschuldigd.

 

5. Duur en opzegging van de overeenkomst

Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan tussen de partijen voor een periode van 1 jaar, tenzij anders is overeengekomen. De duur van de overeenkomst zal stilzwijgend worden verlengd voor telkens een periode van 1 jaar, behoudens schriftelijke opzegging door één der partijen tenminste 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende periode.

 

6. Vrijwaring

De klant vrijwaart KnopsPublishing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan KnopsPublishing toerekenbaar is.

Indien KnopsPublishing uit dien hoofde door derden mocht aangesproken worden, dan is de klant gehouden KnopsPublishing zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is KnopsPublishing, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van KnopsPublishing en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

 

7. Intellectuele eigendomsrechten

De klant kan op geen enkele wijze intellectuele eigendomsrechten laten gelden noch op het concept van de website, noch op de content die door KnopsPublishing wordt aangeleverd. Hij kan hierop slechts een gebruiksrecht laten gelden tijdens de duur van de overeenkomst met KnopsPublishing.

Het is de klant verboden de geleverde content aan derden ter beschikking te stellen op een andere wijze dan via raadpleging van zijn website.

Wanneer de klant zelf content op zijn website plaatst, zal hij ook zelf aansprakelijk zijn voor het nakomen van de intellectuele rechten van de verstrekkers van deze informatie.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. Algemeen

■ KnopsPublishing verbindt er zich toe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van KnopsPublishing zijn middelenverbintenissen. KnopsPublishing is niet aansprakelijk voor fouten in uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

■ De klant is als enige verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van haar eigen informatie en vrijwaart KnopsPublishing voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik door de klant van de diensten geleverd door KnopsPublishing en/of uit niet naleving door de klant van enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst tussen KnopsPublishing en de klant. Deze verplichting tot vrijwaring blijft ook van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

■ KnopsPublishing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout ‘(zelfs grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens in geval van bedrog. KnopsPublishing zal, wat de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van KnopsPublishing of een aangestelde.

■ De aansprakelijkheid van KnopsPublishing met betrekking tot aan de klant geleverde diensten, is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van KnopsPublishing. De totale aansprakelijkheid van, KnopsPublishing zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan KnopsPublishing werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

■ Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft KnopsPublishing het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

■ Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt KnopsPublishing geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten en diensten.

 

8.2. software

Onverminderd artikel 8.1., geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt er zich toe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

 

9. Hostingdiensten

Voor de hosting werkt KnopsPublishing samen met een gespecialiseerde hostingspartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Terms of Service van deze hostingpartner. Deze Terms of Service kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek bezorgt KnopsPublishing de klant een kopie van de actuele versie van deze Terms of Service.

De hostingdiensten worden door KnopsPublishing aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door een schriftelijke opzegging, tenminste 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende periode, aan KnopsPublishing over te maken per aangetekende brief. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

 

10. Domeinnaam

De klant aanvaardt zich te voegen naar de reglementering/wetgeving inzake de registratie van de domeinnamen. De klant-licentienemer is er zich ten volle van bewust dat deze regels vatbaar zijn voor herziening. De klant-licentienemer erkent en aanvaardt dat KnopsPublishing een beslissing neemt over de registratie van elke domeinnaam volgens haar registratievoorwaarden. KnopsPublishing kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld indien de registratie van de domeinna(a)m(en) zou worden geweigerd of later zou worden nietig verklaard, geannuleerd of opgeschort om welke reden dan ook. De klant-licentienemer is en blijft de enige verantwoordelijke voor de gekozen naam en voor de beslissing over te gaan tot de registratie ervan als domeinnaam.

 

11. Aanleveren bronbestanden

Bronbestanden gebruikt voor de creatie van het product worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.

 

12. Beëindiging van de overeenkomst

Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling, heeft KnopsPublishing het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd beschouwd worden als een contractuele wanprestatie.

Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door KnopsPublishing verleende diensten betalen, alsook de kosten die KnopsPublishing moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat KnopsPublishing nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor KnopsPublishing. Bovendien behoudt KnopsPublishing het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

 

13. Geheimhoudingsplicht

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

14. Verwerking van persoonsgegevens

Indien KnopsPublishing in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens van derden, ter beschikking gesteld door de klant, verwerkt in de zin van de wet van 11 december 1998 (“de Privacywet”), zijn de hierna volgende bepalingen van toepassing.

De klant erkent en aanvaardt dat de verwerking van persoonsgegevens door KnopsPublishing in het kader van de overeenkomst gebeurt, in opdracht van de ,klant, en dat de klant de volle verantwoordelijkheid voor deze verwerking draagt.

De klant waarborgt aan KnopsPublishing dat deze laatste gerechtigd is de persoonsgegevens te verwerken in uitvoering van de overeenkomst. De klant waarborgt tevens alle verplichtingen die op de verantwoordelijke voor de verwerking rusten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, te hebben nageleefd, zowel in het kader van de Privacywet als enige andere toepasselijke wetgeving of regelgeving, en de klant waarborgt in het bijzonder de vereiste toestemming en machtiging te hebben bekomen teneinde gerechtigd te zijn de persoonsgegevens aan KnopsPublishing over te maken in het kader van de overeenkomst en KnopsPublishing toe te laten de persoonsgegevens te verwerken in het kader van de overeenkomst.

 

15. Overdracht van rechten

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KnopsPublishing is het de cliënt niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

Het is KnopsPublishing toegestaan haar rechten en verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de klant aan een derde over te dragen of bepaalde diensten ingevolge de overeenkomst aan derden uit te besteden.

 

16. Overmacht

Overmachtssituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover KnopsPublishing geen controle heeft, bevrijden KnopsPublishing, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Wanneer in bovenvermelde situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door KnopsPublishing tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

17. Gedeeltelijke nietigheid

Indien een of meerdere bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden nietig, onwettig of onafdwingbaar verklaard worden, zal deze nietigheid, onwettigheid of onafdwingbaarheid de geldigheid van de andere bepalingen niet aantasten.

 

18. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Alle geschillen voorvloeiende uit overeenkomsten met KnopsPublishing zullen worden beheerst door het Belgische recht en zullen tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.